sábado, 21 de noviembre de 2009

Leido en comentarios

Esther dijo...

Jo vaig reclamar no fa gaire que pengin les OOFF a la web de l'Ajuntament, encara que sigui altre organisme supramunicipal qui li gestioni i recapti els impostos.
Cubelles és un exemple, tenen un organisme que fa les mateixes tasques que BASE però de la Diputació de Barcelona i les tenen penjades. Això és transparència i informació ciutadana!.

Gracias Esther, nunca imaginamos a una lectora del Blog de Calafell como tú. Pero tu sóla presencia ya abre infinitas posibilidades de relación e interacción entre humanos. No nos desviemos, Veamos Cubelles:

Pones Cubelles en google. Vas a ayuntament de Cubelles INICI. segunda entrada después de google Maps.

Página principal,,,, Serveis Econòmics a la izquierda. Allí a Ordenaces Fiscals ,,,, vas a Ordenances Fiscals per al 2009,,,,, operación en un minuto.


En esto Cubelles mejora en competencia por la calidad de vida a Calafell. Y en servicio e información a sus convecinos.

Pipo dijo...

Vaya! Eso es dar en la diana!
El Alakrana fue apresado por salirse de la zona de seguridad para aprovecharse de mejores caladeros. Una práctica habitual del armador. Puedes ver más info aquí:
Atuneros de Oro

Esta información aclara muchas cuestiones sobre la piratería, aguas territoriales, fuente de riquezas y explotación de recursos. Interesante.


Anónimo dijo...

Això, per a mi, no és el més greu de les ordenances fiscals. Si mireu la normativa,TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS I EL DECRET LEGISLATIU 2/2003 DE 28 D'ABRIL,podreu comprovar certes irregularitats. Us convido a llegir aquesta normativa.


Querido Anónimo. Lo primero es que me gusta el nombre. Podría haber sido peor, en Progresá,,,,, la lengua de lo políticamente correcto sería algo así:

"Texto de la Llei Solidaria y Normalizadora de las contribuciones de todos a un mundo mejor". Del Gran libro de ZP " Pon nombres rimbonbantes a cualquier bodrio de Ley, y señala de Todo lo imaginable al que la acuse de traje desnudo del Emperador"....Algo así como ir contra el POUM de la Crisis de Calafell.

¡¡¡¡ Oiga el POUM DE La Crisis que nos va a llevar al año 23 ,,, oscila entre los que opinan que claro expropiarle una propiedad es un tema que mosquea,,,, y los encantados de la vida .... Usted lo que esta es intoxicado por las descargas de Blogs ..... que los autores no reciben nada,,, y toma ya,,, lío de concetos .

El Texto lo podemos encontrar en esta página de Gencat

Algunos extractos por encima

"Capítol III

Associacions de veïns

Article 158

Caràcter i drets

158.1 Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns tenen la consideració d'entitats de participació ciutadana.

158.2 En relació amb el municipi, per acord del ple, les associacions tenen dret a:

a) Rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès.

b) Elevar propostes d'actuació en l'àmbit de les matèries de competència municipal.

c) Formar part dels òrgans de participació.

d) Intervenir en les sessions del ple i de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta en els supòsits específics que es determinin.

158.3 Els municipis, d'acord amb llurs possibilitats econòmiques, han de determinar els mitjans públics que poden ésser utilitzats per les associacions en l'exercici de llurs funcions, i també els ajuts econòmics de què poden gaudir a càrrec dels pressupostos corresponents. L'assignació de mitjans i la distribució dels ajuts s'han d'efectuar amb criteris objectius, d'acord amb la importància i la representativitat de les entitats.

158.4 Sens perjudici del Registre general d'associacions de la Generalitat, els municipis han d'establir un registre propi a l'efecte del que disposa aquest article, en el qual s'han d'inscriure les associacions en el termini de vint dies des de la petició, transcorregut el qual sense resolució expressa, s'entenen inscrites.

158.5 A petició de l'ens local interessat i de les mateixes entitats, la Generalitat, d'acord amb el que disposa el Reial decret 1786/1996 de 19 de juliol, ha de sol·licitar a l'Estat la declaració d'utilitat pública de les entitats a què es refereix aquest article."

"Capítol IV

Consultes populars

Article 159

Supòsits, requisits i procediment

159.1 Els alcaldes, amb l'acord previ del ple per majoria absoluta, poden sotmetre a consulta popular els assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d'especial importància per als interessos dels veïns, llevat dels relatius a les finances locals.

159.2 L'alcalde o alcaldessa ha de sotmetre al ple, a l'efecte del que estableix l'apartat 1, les sol·licituds de consulta popular presentades per un nombre de veïns que, com a mínim, sigui igual a:

a) El 20% dels habitants, en poblacions de 5.000 habitants o menys.

b) 1.000 més el 10% dels habitants que excedeixen els 5.000 habitants, en les poblacions de 100.000 habitants o menys.

c) 10.500 més el 5% dels habitants que excedeixen els 100.000 habitants, en les poblacions de més de 100.000 habitants.

159.3 Per reglament s'han de determinar els requisits i les condicions per a exercir aquest dret.

159.4 L'autorització de la convocatòria de consulta popular s'ha d'ajustar a les regles següents:

a) La corporació local ha de trametre a la Generalitat una còpia literal de l'acord adoptat pel ple de l'ajuntament, la qual ha de contenir els termes exactes de la consulta.

b) El Govern de la Generalitat ha de trametre la sol·licitud municipal al Govern de l'Estat, a la qual ha d'adjuntar, si s'escau, un informe sobre la conveniència de fer la consulta, d'acord amb l'interès general de Catalunya.

c) Correspon al Govern de l'Estat d'autoritzar la consulta."

Esto vale para muchas cosas,,,, y para cualquier tema, no sólo política, sino para lo cotidiano, para nuestra haciendas y propiedades... ya sabéis por dónde voy... Si a mí me gustaría elegir desde alcalde, pasando por el Consell Comarcal,,, o Presidente de Diputación,,,,,,,,,, En los simpson hay un capítulo que eligen hasta al encargado de recoger la basura del Municipio...... Más Democracia directa y menos partitocracia,,,,, de listas abiertas, hablo otro día......1 comentario:

Mary Russell dijo...

Me gusta este post. Un aplauso para el último párrafo.